Събития

Твоят Великден! 2-22 април

Твоят Великден! 2-22 април

Твоят Великден!
 Официални правила за провеждане на кампания на Мега Мол София: Игра-томбола „Твоят Великден"

 1. Организатор на кампанията

1.1. Кампанията на Мега Мол София (наричана по-долу „Кампанията“) се организира от „Магнум България Гама“ ЕООД, адрес: София 1324, бул. Царица Йоанна 15,ЕИК 175229291,ДДС номер: BG175229291 („Организатор“).

1.2. Официалните правила на Кампанията се оповестяват публично и ще бъдат достъпни за целия период на Кампанията на официалната уебстраница на Мега Мол http://megamallsofia.bg/, както и на Facebook страницата https://www.facebook.com/MegaMallSofia.

1.3. Организаторът си запазва правото да допълва и променя Официалните правила, като промените влизат в сила от момента на тяхното публикуване на уебстраницата http://megamallsofia.bg/и Facebook страницата https://www.facebook.com/MegaMallSofia.

2. Територия и период на провеждане на Кампанията

2.1. Кампанията се организира и провежда на територията на България.

2.2. Кампанията стартира на 2 април 2017 г. и продължава, както следва: Играта „Твоят Великден“ (наричана по-долу "Играта") ще продължи от 2 април 2017г. 10.00ч до 22 април 2017 г. 22.00 ч. включително.

3. Право на участие

3.1. Право на участие в Играта и Томболата има всяко физическо лице.

3.2. Всички лица, ненавършили 18 г., следва да получат разрешение от родител или друг законен представител във връзка с провеждането на Играта и Томболата и/или с предоставянето на свои лични данни.

3.3. В Играта нямат право да участват служителите на „Рийл Сентър Мениджмънт“ ЕООД, Каламарис Груп ЕООД, както и членове на техните семейства.

3.4. В Играта и Томболата нямат право да участват служители на наемателите в Мега Мол София.

4. Механизъм на Играта „Твоят Великден“

4.1. Играта „Твоят Великден“

4.1.1. Всеки, който иска да вземе участие в Играта „Твоят Великден“, трябва да дойде в Мега Мол София между 2 април 2017 г. и 22 април 2017 г. и да направи покупки на територията на търговския център, на минимална стойност от 35 лв., в един обект или комбинирани бележки на стойност 35лв. Срещу всяка бележка/и получава възможност за 1 участие като получава 1 бр скреч-карта, която трябва да изтрие на място пред служител от инфо деск, намиращ се на ниво партер в Мега Мол. Покупка на минимална стойност 35лв., или комбинирани до 2 бележки на минимална стойност от 35 лв. дават на участник в кампанията 1 бр. скреч-карта по избор, която да изтрие на момента, от която може да спечели награда от изредени в т. 4.1.8 Всеки клиент има право да участва неограничен брой пъти, като 1 касова бележка може да се използва само за 1 участие. Комбинация от бележки e възможна, само ако покупките са направени от различни обекти в търговския център (изключения правят магазините, разположени на две нива).

4.1.2. Участникът трябва да представи касовата си бележка от 1 обект на минимална стойност от 35 лв., или касовите си бележки от няколко обекта с обща минимална стойност от 35 лв., на служител от бюро „Информация“, намиращо се на ниво 0 в търговския център.

4.1.3 В играта „Твоят Великден “, клиентите могат да участват само с касова/и бележка/и, направени в деня на самото участие.

4.1.4. След представяне на касовата бележка на минимална стойност 35 лв, направена от един обект в Мега мол, или комбинирани бележки на минимална стойност от 35 лв. от обектите на Мега Мол , участникът ще получи скреч-карта.

4.1.5. Касовата/ите бележка/и, представени за участие, ще бъдат подпечатани от служител на бюро „Информация“. Клиентите трябва да предоставят копие/я на касовата/ите бележка/и, с които са спечелили в Играта с подпис и ръкописно изписани думите „Вярно с оригинала”, за да получат спечелен подарък.

4.1.6. Покупката/ите на минимална стойност от 35 лв. от един обект, или комбинирани бележки на минимална стойност от 35 лв , за участие в Играта, трябва да бъде/ат направена/и в деня на участие в периода 2 април 2017 г. – 22 април 2017 г.

 4.1.7. Касови бележи от обектите на Easy Pay, SDI, Райфайзенбанк ЕАД, Теленор / изключение е закупуване на мобилен телефон, но без тарифен план/ и Casion Palms Merkur не се приемат за участие в Играта. С касови бележки от "BILLA" може да се участва ограничено по един път на ден. Касовата бележка трябва да бъде на минимална стойност от 35 лв. или комбинация от две касови бележки на минимална стойност 35 лв.

 

4.1.8. Големи награди от скреч-карти „Твоят Великден“:

1. Смартфон HUAWEI P9 Lite 16GB 4G;

2. Лаптоп ASUS X205TA-FD0061TS;

3. 10 бр. Sentio Selfie Stick Wired;

4. 10 бр. Turbo-X Speaker;

5. 500 бр. малки великденски подаръци-изненади;

4.2. „Твоят Великден“ :

4.2.1. Всеки участник, има право сам да избере, своята скреч-карта, която трябва да изтрие на място пред служител от инфо деск

4.2.2. За да вземе участие в играта, участникът трябва да направи покупки в търговския център на минимална стойност 35 лв. от един обект, или комбинирани бележки на минимална стойност от 35 лв от няколко обекта.

4.2.3. Един участник има право да участва неколкократно в играта, всеки ден, за периода на Кампанията, като по този начин се увеличава шанса му за печалба.

4.2.4. Наградите могат да бъдат получени срещу представяне на лична карта и копие от касова/и бележка/и, маркирани с печат на Мега Мол София.

5. Награди. Теглене и получаване на награди от Играта.

5.1. Наградите от скреч картите ще бъдат печелени на момента на участие след изтриване на скреч карта. Освен големите награди обявени в т. 4.1.8. съществуват скреч-карти с надпис „Опитай отново“. За да участват за нова скреч-карта, участниците трябва да представят нова касова бележка на минимална стойност от 35 лв от един обект в Мега мол, или комбинирани бележки на минимална стойност от 35 лв, направени в обектите на Мега мол. Освен големите награди обявени в т. 4.1.8. съществуват скреч-карти с надпис „Получавате малък подарък“. Скреч картата се получава при показване на касова бележка за покупки от обектите на мега Мол на минимална стойност 35 лв, или комбинирани бележки на минимална стойност от 35 лв, направена в същия ден.

5.2. Всеки има право да вземе участие в Играта с неограничен брой скреч-карти, след представяне на касови бележки за покупки в търговския център на минимална стойност 35 лв. от един обект, или комбинирани бележки на минимална стойност от 35 лв от няколко обекта.

5.3 Имената на спечелилите ще бъдат публикувани на Facebook страницата https://www.facebook.com/MegaMallSofia и официалния уебсайт на Мега Мол София- http://megamallsofia.bg/

5.4. Спечелилите от скреч-картите по време на кампанията „Твоят Великден“ получават своя подарък на момента.

6. Защита на личните данни

6.1. Включвайки се в Кампанията, участниците се съгласяват доброволно да предоставят на Организатора свои лични данни, ако спечелят Награда.

6.2. Организаторът полага дължимата грижа събирането, обработването и съхраняването на личните данни на участниците, да се извършва при стриктно спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

6.3. Участниците в Кампанията се съгласяват, че Организаторът може да обработва предоставените, във връзка с участието в Кампанията лични данни, с цел обявяване на спечелилия участник в Кампанията, както и доставянето на Наградата.

6.4. Участниците могат по всяко време да оттеглят своето съгласие за обработване на личните им данни с писмено заявление, адресирано до Организатора. Подобно оттегляне ще направи недопустимо последващо обработване на личните данни на участника.

7. Изменение и допълнение на Официалните правила на Кампанията Организаторът си запазва правото да изменя и допълва настоящите Официални правила в хода на Кампанията. Евентуалните изменения и допълнения ще се извършват единствено в писмена форма и ще влизат в сила от датата, посочена в тях, но не по-рано от публикуването им на официалната уеб страница http://megamallsofia.bg/и на Facebook страницатаhttps://www.facebook.com/MegaMallSofia

8. Предсрочно прекратяване на Кампанията Организаторът има неотменимото право да прекрати Кампанията по всяко време, като обяви това на официалната уеб страница http://megamallsofia.bg/и на Facebook страницата https://www.facebook.com/MegaMallSofia.

9. Съдебни спорове Всеки потенциален спор между Организатора на събитието и участници в същото се решава по взаимна договорка; при невъзможност за постигане на такава спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

10. Публичност

10.1. Организаторът си запазва правото да публикува снимки или материали, предоставени от печелившите участници, изцяло или отчасти по начин, който счита за подходящ, без да е необходимо допълнително съгласие от страна на печелившите участници и без да се дължи възнаграждение, при съответно спазване на законодателството за защита на личните данни.

10.2. Участниците се съгласяват Организаторът или оторизирани от него лица да комуникират с тях посредством телефонни разговори и SMS по време на промоцията и в период от 90 календарни дни след края й.

10.3. Участниците в Кампанията нямат право да участват в мероприятия и да дават интервюта по въпроси, свързани с Кампанията, без предварителното писмено съгласие на Организаторите.

11. Други

11.1. С включването си в Кампанията всеки участник в Кампанията се счита за уведомен и запознат с настоящите Официални правила и съгласен с условията й.

11.2. С включването си в Кампанията всеки участник приема личните му данни, както и изпратеното от него писмо да бъдат публикувани на официалната уеб страница http://megamallsofia.bg/и на Facebook страницата https://www.facebook.com/MegaMallSofia.

11.3. Допълнителна информация за Кампанията участниците ще могат да получат на място в търговския център, на официалната уеб страница http://megamallsofia.bg/и на Facebook страницата https://www.facebook.com/MegaMallSofia.

 

» Виж всички събития