Събития
Снимка: Продължаваме да празнуваме!
09 Октомври 2017
10:00
Продължаваме да празнуваме!

Толкова ни хареса да имаме рожден ден и невероятни гости като Вас!
Затова решихме да продължим празника и да Ви подарим още подаръци!
Пазарувайте за 10 лв. от нашите обекти и се включете в дневните ни томболи!
Очакват Ви 11 подаръчни ваучера по 100 лв!


Всеки ден един от Вас ще печели!


Период на кампанията: 9-19 октомври

Томболите ще се теглят в 10.00 ч. на следващия работен ден, съответно от 10 до 20 октомври на бюро Информация в присъствието на комисия. 

Присъствието не е задължително условие за  спечелването на наградата.

 

Официални правила за провеждане на игра - томбола  в търговски център Мега Мол София:
Игра „Продължаваме да празнуваме“
1. Организатор на кампанията
1.1. Кампанията на Мега Мол София (наричана по-долу „Кампанията“) се организира от „Магнум България Гама“ ЕООД, адрес: София 1324, бул. Царица Йоанна 15, ЕИК 175229291, ДДС номер: BG175229291 („Организатор“).
1.2. Официалните правила на Кампанията се оповестяват публично и ще бъдат достъпни за целия период на Кампанията на официалната уеб страница на Мега Мол http://megamallsofia.bg/, както и на Facebook страницата https://www.facebook.com/MegaMallSofia.
1.3. Организаторът си запазва правото да допълва и променя Официалните правила, като промените влизат в сила от момента на тяхното публикуване на уеб страницата http://megamallsofia.bg/ и Facebook страницата https://www.facebook.com/MegaMallSofia.
 
2. Територия и период на провеждане на Кампанията
2.1. Кампанията се организира и провежда на територията на България.
2.2. Кампанията стартира на 9 октомври  2017 г. и продължава, както следва: Играта  „Продължаваме да празнуваме  “ (наричана по-долу "Играта") ще продължи от 9 октомври  2017 г. в 10.00ч до 19 октомври  2017 г. 22.00 ч.
3. Право на участие
3.1. Право на участие в Играта има всяко физическо лице.
3.2. Всички лица, ненавършили 18 г., следва да получат разрешение от родител или друг законен представител във връзка с участието си в Играта и Томболата и/или с предоставянето на свои лични данни.
3.3. В Играта нямат право да участват служителите на „Рийл Сентър Мениджмънт“ ЕООД, Каламарис ГрупЕООД, както и членове на техните семейства.
3.4. В Играта нямат право да участват служители на наемателите в Мега Мол София.
4. Механизъм на Играта
4.1. Всеки, който иска да вземе участие в Играта, трябва да дойде в Мега Мол София в периода 9 -19 октомври 2017 г.  и да направи покупки на територията на търговския център на минимална стойност от 10 лв. Всеки участник трябва да представи своята касова бележка на служител на бюро „Информация“ и да попълни коректно своите данни в контактната форма за участие. След попълване на контактната си форма, участникът ще получи възможност да участва в томболата за деня за подаръците описани в т. 5. Томболите ще бъдат всеки работен  ден от 10.00ч. на бюро Информация в присъствието на комисия, съответно всяко теглене в 10.00 часа ще бъде измежду всички пазарували и играли в томболата в деня преди тегленето. Томболата ще бъде изтеглена 11 пъти, съответно в периода 10 -20 октомври 2017.  Печелившите имена от датите  13,14 и 15 октомври  ще бъдат изтеглени в първия работен ден ,16 октомври на бюро Информация, за да бъде спазено условието за наличие на комисия.

Присъствието не е задължително условие за спечелването на награда. 
4.2 Всеки клиент има право да участва неограничен брой пъти, като 1 касова бележка може да се използва само за 1 участие.
4.3. В Играта клиентите могат да участват само с касова/и бележка/и, направени в деня на самото участие.
4.4. След коректно изпълнение на стъпките от т. 4.1. касовата/ите бележка/и, представени за участие, ще бъдат подпечатани от служител на бюро „Информация“. Клиентите трябва да предоставят копие на касовата бележка, с която са спечелили в Играта с подпис и ръкописно изписани думите „Вярно с оригинала”, за да получат спечелен подарък.
4.5. Покупката/ите за участие в Играта трябва да бъде/ат направена/и в деня на самото участие. След приключване на периода на играта няма да бъде възможно въвеждането на нова касова бележка за съответната игра.
4.6. Касови бележки от обектите на Easy Pay, SDI, Райфайзенбанк ЕАД  и Casino Palms Merkur не се приемат за участие в Играта. С касови бележки от "BILLA" може да се участва ограничено по един път на ден. Касовата бележка трябва да бъде на минимална стойност от 10 лв.
5. Теглене и получаване на награди от Играта.
5.1. Наградите в томболата:
11 броя ВАУЧЕРИ НА СТОЙНОСТ 100 ЛЕВА, които ще бъдат изтеглени в единадесет поредни дни.
Ваучерите са за пазаруване в обектите на Мега Мол.
5.2 Имената на спечелилите ще бъдат публикувани на Facebook страницата https://www.facebook.com/MegaMallSofia, официалния уебсайт на Мега Мол София- http://megamallsofia.bg/, както и в мобилното приложение на Мега Мол.
5.3. Наградите могат да бъдат получени срещу представяне на касовата бележка, с която участникът е спечелил наградата, и представяне на лична карта на участника. Служител от бюро „Информация“ ще направи копие на касовата бележка на място.
6. Защита на личните данни
6.1. Включвайки се в Кампанията, участниците се съгласяват доброволно да предоставят на Организатора свои лични данни, ако спечелят Награда.
6.2. Организаторът полага дължимата грижа събирането, обработването и съхраняването на личните данни на участниците да се извършва при стриктно спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни.
6.3. Участниците в Кампанията се съгласяват, че Организаторът може да обработва предоставените във връзка с участието в Кампанията лични данни с цел обявяване на спечелилия участник в Кампанията, както и доставянето на Наградата.
6.4. Участниците могат по всяко време да оттеглят своето съгласие за обработване на личните им данни с писмено заявление, адресирано до Организатора. Подобно оттегляне ще направи недопустимо последващо обработване на личните данни на участника.
7. Изменение и допълнение на Официалните правила на Кампанията Организаторът си запазва правото да изменя и допълва настоящите Официални правила в хода на Кампанията. Евентуалните изменения и допълнения ще се извършват единствено в писмена форма и ще влизат в сила от датата, посочена в тях, но не по-рано от публикуването им на официалната уеб страница http://megamallsofia.bg/ и на Facebook страницата https://www.facebook.com/MegaMallSofia.
8. Предсрочно прекратяване на Кампанията Организаторът има неотменимото право да прекрати Кампанията по всяко време, като обяви това на официалната уеб страница http://megamallsofia.bg/ и на Facebook страницата https://www.facebook.com/MegaMallSofia.
9. Съдебни спорове Всеки потенциален спор между Организатора на събитието и участници в същото се решава по взаимна договорка; при невъзможност за постигане на такава спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.
10. Публичност
10.1. Организаторът си запазва правото да публикува снимки или материали, предоставени от печелившите участници, изцяло или отчасти по начин, който счита за подходящ, без да е необходимо допълнително съгласие от страна на печелившите участници и без да се дължи възнаграждение при съответно спазване на законодателството за защита на личните данни.
10.2. Участниците се съгласяват Организаторът или оторизирани от него лица да комуникират с тях посредством телефонни разговори и SMS по време на промоцията и в период от 90 календарни дни след края й.
10.3. Участниците в Кампанията нямат право да участват в мероприятия и да дават интервюта по въпроси, свързани с Кампанията, без предварителното писмено съгласие на Организаторите.
11. Други
11.1. С включването си в Кампанията всеки участник в Кампанията се счита за уведомен и запознат с настоящите Официални правила и съгласен с условията й.
11.2. С включването си в Кампанията всеки участник приема личните му данни, както и изпратено от него писмо да бъдат публикувани на официалната уеб страница http://megamallsofia.bg/ и на Facebook страницата https://www.facebook.com/MegaMallSofia.
11.3. Допълнителна информация за Кампанията участниците ще могат да получат на място в търговския център, на официалната уеб страница http://megamallsofia.bg/ и на Facebook страницата https://www.facebook.com/MegaMallSofia.

 

Share: