Събития
Снимка: 7 години Мега Мол
01 Октомври 2021
10:00
7 години Мега Мол

Мега Мол става на 7 години и подарява 7 ваучера за пазаруване на стойност 1000 лева всеки от тях. Пазарувайте през октомври и не забравяйте да участвате за големите награди. 

Допълнение: След 21 октомври участия в играта ще се приемат чрез мобилното приложение на Мега Мол в секция „Игри“.  Участията трябва да бъдат само в периода 21 – 31 октомври.

Всички участия ще бъдат прехвърлени на контактни форми от наш служител и ще бъдат добавени към кутията, от която ще се теглят наградите.

Тегленето на томболата ще бъде на 1 ноември 2021 година от 11.00 ч. на бюро Информация от комисия. Присъствието на участниците не е задължително.

 

Официални правила за провеждане на кампания на Мега Мол София 

 

1. Организатор на кампанията

1.1. Кампанията на Мега Мол София (наричана по-долу „Кампанията“) се организира от „Магнум България Гама“ ЕООД, адрес: София 1324, бул. Царица Йоанна 15, ЕИК 175229291, ДДС номер: BG175229291 („Организатор“).

1.2. Официалните правила на Кампанията се оповестяват публично и ще бъдат достъпни за целия период на Кампанията на официалната уебстраница на Мега Мол http://megamallsofia.bg/, както и на Facebook страницата https://www.facebook.com/MegaMallSofia.

1.3. Организаторът си запазва правото да допълва и променя Официалните правила, като промените влизат в сила от момента на тяхното публикуване на уебстраницата http://megamallsofia.bg/и Facebook страницата https://www.facebook.com/MegaMallSofia.

2. Територия и период на провеждане на Кампанията

2.1. Кампанията се организира и провежда на територията на България.

2.2. Кампанията стартира на 1 октомври 2021 г. в 10.00 ч.  продължава, както следва: от 1 октомври 2021 г. 10.00 часа до 31 октомври 2021г. в 21.00 часа. Печеливш ще бъде изтеглен  на 1 ноевмри 2021 г. от 11ч. на бюро Информация. Тегленето ще бъде направено от комисия. Наградата ще бъде предадена лично при спазване на всички противоепидемични мерки - маски, дезинфекция и разстояние.

3. Право на участие

3.1. Право на участие в Играта и Томболата има всяко физическо лице.

3.2. Всички лица, ненавършили 18 г., следва да получат разрешение от родител или друг законен представител във връзка с провеждането на Играта и Томболата и/или с предоставянето на свои лични данни.

3.3. В Играта нямат право да участват служителите на „Магнум България Гама“ ЕООД, Каламарис Груп ЕООД, както и членове на техните семейства.

3.4. В Играта и Томболата нямат право да участват служители на наемателите в Мега Мол София.

3.5. Организаторът има право да дисквалифицира участници при нелоялно и нечестно участие. За такова се счита участие с чужди касови бележки, системно или еднократно нарушаване на правилата в настоящата или предходни игри, в това число представяне на касова бележка без направена реална покупка. Организаторът има право да дисквалифицира и откаже участие за неопределен срок на нелоялeн участник и членове на семейството му.

4. Механизъм на Играта 

4.1. Меганизъм на игра та

4.1.1. Всеки, който иска да вземе участие в Играта, трябва да дойде в Мега Мол между 1-ви и 31-ви октомври 2021 г. и да направи покупки на територията на търговския център на минимална стойност от 20 лв.  в обектите в Мега Мол. Срещу всяка бележка и представяне на покупка, участникът  получава възможност за 1 участие в томболата за наградата,  описана в т. 5

Всеки клиент има право да участва неограничен брой пъти, като 1 касова бележка и покупката към нея, може да се използва само за 1 участие. Комбинация от две различни касови бележки не е възможна. Не се допуска участие с покупки под 20 лв. 

 4.1.2. Участникът трябва да покаже касовата си бележка заедно с покупките към тях  на минимална стойност от 20 лв. на служител от бюро „Информация“, намиращо се на ниво 0 в търговския център. При покупка на обемна стока, освен касовата бележка, участникът трябва да представи и гаранционната карта на закупената стока. Пример за такава покупка може да бъде бяла и черна техника. 

4.1.3. В близост до бюро Информация ще откриете контактни форми, както и набор от средства за писане, които ще бъдат дезинфекцирани след употреба. Участникът трябва да попълни четливо контактната форма и да я пусне в кутията за томбола, намираща се на бюро Информация. Мега Мол ще провери внимателно данните и касовите бележки на всички печеливши, затова пазете документите, които доказват участието ви.

 

4.1.4. Касовата бележка, представена за участие, ще бъде подпечатана от служител на бюро „Информация“. Клиентът трябва да предостави копие на касовата бележка, с която е спечелил в Играта, с подпис и ръкописно изписани думите „Вярно с оригинала”, за да получи спечеления подарък.

 

 4.1.6. Касови бележи от обектите на Easy Pay, SDI, Райфайзенбанк ЕАД, Първа инвестиционна банка (Fibank), Momento и Casino Palms Merkur не се приемат за участие в Играта. С касови бележки от "BILLA" може да се участва ограничено по един път на ден. Касовата бележка трябва да бъде на минимална стойност от 20 лв. 

5. Награди. Теглене и получаване на награди от Играта.

7 бр. подаръчни ваучери на стойност 1000 лв. валидни за пазаруване в обектите в Мега Мол

Ваучерите дават право на пазаруване в обекти , намиращи се на територията на  Мега Мол. Не се допуска размяна на подаръчния ваучер срещу паричната му равностойност. Ваучерът не е валиден за други обекти намиращи се извън територията на Мега Мол. Сумата се заявява три дни предварително на място на бюро Информация или на телефон 02 405 30 75. Ваучерът се получава лично от победителя. 

Един участник не може да спечели повече от един ваучер. Ако името му изтеглено втори път, тегленето ще продължи до избирането на нов печеливш.

Присъствието на участниците в томболата не е задължително условие за спечелването на  награда. Наградата ще бъде изтеглена на 1 ноември 2021 г. в 11.00 ч. от комисия на ниво партер - бюро Инфодеск.

5.2. Името на печелившия може ще бъде публикувано на Facebook страницата https://www.facebook.com/MegaMallSofia и официалния уебсайт на Мега Мол София- http://megamallsofia.bg/

6. Защита на личните данни

6.1. Включвайки се в Кампанията, участниците се съгласяват доброволно да предоставят на Организатора свои лични данни /Име, телефон, имейл адрес, 

6.2. Организаторът полага дължимата грижа събирането, обработването и съхраняването на личните данни на участниците да се извършва при стриктно спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

6.3. Участниците в Кампанията се съгласяват, че Организаторът може да обработва предоставените във връзка с участието в Кампанията лични данни с цел обявяване на спечелилия участник в Кампанията, както и доставянето на Наградата.

 

6.4. Участниците могат по всяко време да оттеглят своето съгласие за обработване на личните им данни с писмено заявление, адресирано до Организатора, както и на имейл адрес: Infodesk@megamallsofia.bg  Подобно оттегляне ще направи недопустимо последващо обработване на личните данни на участника.

 

7. Изменение и допълнение на Официалните правила на КампаниятаОрганизаторът си запазва правото да изменя и допълва настоящите Официални правила в хода на Кампанията. Евентуалните изменения и допълнения ще се извършват единствено в писмена форма и ще влизат в сила от датата, посочена в тях, но не по-рано от публикуването им на официалната уеб страница http://megamallsofia.bg/ и на Facebook страницата https://www.facebook.com/MegaMallSofia.

 

8. Предсрочно прекратяване на Кампанията.

 

Организаторът има неотменимото право да прекрати Кампанията по всяко време, като обяви това на официалната уеб страница http://megamallsofia.bg/ и на Facebook страницата https://www.facebook.com/MegaMallSofiа.

 

9. Съдебни спорове 

 

Всеки потенциален спор между Организатора на събитието и участници в същото се решава по взаимна договорка; при невъзможност за постигане на такава спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

 

10. Публичност

 

10.1. Организаторът си запазва правото да публикува снимки или материали, предоставени от печелившите участници, изцяло или отчасти по начин, който счита за подходящ, без да е необходимо допълнително съгласие от страна на печелившите участници и без да се дължи възнаграждение при съответно спазване на законодателството за защита на личните данни.

 

10.2. Участниците се съгласяват Организаторът или оторизирани от него лица да комуникират с тях посредством телефонни разговори и SMS по време на промоцията и в период от 90 календарни дни след края й.

 

10.3. Участниците в Кампанията нямат право да участват в мероприятия и да дават интервюта по въпроси, свързани с Кампанията, без предварителното писмено съгласие на Организаторите.

 

11. Други

 

11.1. С включването си в Кампанията всеки участник в Кампанията се счита за уведомен и запознат с настоящите Официални правила и съгласен с условията й.

 

11.2. С включването си в Кампанията всеки участник приема личните му данни, както и изпратено от него писмо да бъдат публикувани на официалната уеб страница http://megamallsofia.bg/ и на Facebook страницата https://www.facebook.com/MegaMallSofia.

 

11.3. Допълнителна информация за Кампанията участниците ще могат да получат на място в търговския център, на официалната уеб страница http://megamallsofia.bg/ и на Facebook страницата https://www.facebook.com/MegaMallSofia.

Share: