Събития
Снимка: Фейсбук игра "Кой е любимият ви аксесоар?"
16 Април 2021
10:00
Фейсбук игра "Кой е любимият ви аксесоар?"

Кажете ни в коментар във фейсбук кой е любимият ви аксесоар и един от вас ще спечели подаръчен ваучер на стойност 100 лева за пазаруване в Мега Мол.

Период на фейсбук играта: 16 - 18 април 2021 г.

 

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА за провеждане на Фейсбук игра

1. Организатор на кампанията

1.1. Кампанията на Мега Мол София (наричана по-долу „Кампанията“) се организира от „Магнум България Гама“ ЕООД, адрес: София 1324, бул. Царица Йоанна 15,ЕИК 175229291, ДДС номер: BG175229291 („Организатор“).

1.2. Официалните правила на Кампанията се оповестяват публично и ще бъдат достъпни за целия период на Кампанията на официалната уебстраница на Мега Мол http://megamallsofia.bg/, както и на Facebook страницата https://www.facebook.com/MegaMallSofia.

1.3. Организаторът си запазва правото да допълва и променя Официалните правила, като промените влизат в сила от момента на тяхното публикуване на уебстраницата http://megamallsofia.bg/и Facebook страницата https://www.facebook.com/MegaMallSofia.

2. Територия и период на провеждане на Кампанията

2.1. Кампанията се организира и провежда на територията на гр. София.

2.2. Кампанията стартира на 16 април  2021 г. и продължава до 18 април 2021 г. включително.

Победителите ще бъдат обявени на 19 април  2021 година в 12 ч. 

 

3. Право на участие

 

3.1. Право на участие в Томболата има всяко физическо лице.

3.2. Всички лица, ненавършили 18 г., следва да получат разрешение от родител или друг законен представител във връзка с участието си в Играта и Томболата и/или с предоставянето на свои лични данни.

3.3. В Играта и Томболата нямат право да участват служителите на „Магнум България Гама“ ЕООД,Каламарис Груп ЕООД, както и членове на техните семейства.

3.4. В Играта и Томболата нямат право да участват служители на наемателите в Мега Мол София.

4. Механизъм на Играта

4.1. „Играта” се организира и провежда на територията на гр. София, посредством страницата на Mega Mall 

4.2. Играта е достъпна за участие на всяко физическо лице над 18 години, с местоживеене в България, което има валидна лична регистрация във социалната платформа Facebook.

4.3. Един участник има право да участва еднократно в играта като постави коментар.

5. Награди. Теглене и получаване на награди от Играта.

5.1. Ще бъде изтеглен 1 профил, който е публикувал коментар за участие в играта по обявените правила. Той ще спечели подаръчен ваучер на стойност 100 лв. за пазаруване в магазините в Мега Мол.

5.2. Тегленето на печелившите от Томболата ще се извърши на 19 април 2021 г. в 12.00 часа чрез приложение за теглене на награди на случаен принцип.

5.3. Името на победителят ще бъдат публикувани на Facebook страницата https://www.facebook.com/MegaMallSofia или официалния уебсайт на Мега Мол София- http://megamallsofia.bg/

5.5. Победителят от Играта има право да получи наградата си до 14 дни след обявяването на името. Обявеният печеливш участник трябва да се свърже с Организатора посредством лично съобщение, изпратено от личния му профил във Фейсбук, чрез който е участвал в играта. Съобщението трябва да включва актуален адрес и телефон за предоставяне на наградата. Личното съобщение трябва да бъде изпратено във Фейсбук страницата на Организатора.

5.6. В случай, че спечелилият участник е лице под 18 год. възраст, наградата се връчва на законният му представител (родител, попечител/настойник).

5.7. Наградата е лична, не може да бъде преотстъпвана или заменяна и няма паричен еквивалент.

6.1. Включвайки се в Кампанията, участникът се съгласява доброволно да предостави на Организатора свои лични данни, ако спечели Награда.

6.2. Организаторът полага дължимата грижа събирането, обработването и съхраняването на личните данни на участниците, да се извършва при стриктно спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

6.3. Участниците в Кампанията се съгласяват, че Организаторът може да обработва предоставените, във връзка с участието в Кампанията лични данни, с цел обявяване на спечелилия участник в Кампанията, както и доставянето на Наградата.

6.4. Участниците могат по всяко време да оттеглят своето съгласие за обработване на личните им данни с писмено заявление, адресирано до Организатора. Подобно оттегляне ще направи недопустимо последващо обработване на личните данни на участника.

7. Изменение и допълнение на Официалните правила на Кампанията Организаторът си запазва правото да изменя и допълва настоящите Официални правила в хода на Кампанията. Евентуалните изменения и допълнения ще се извършват единствено в писмена форма и ще влизат в сила от датата, посочена в тях, но не по-рано от публикуването им на официалната уеб страница http://megamallsofia.bg/и на Facebook страницатаhttps://www.facebook.com/MegaMallSofia

8. Предсрочно прекратяване на Кампанията Организаторът има неотменимото право да прекрати Кампанията по всяко време, като обяви това на официалната уеб страница http://megamallsofia.bg/и на Facebook страницата https://www.facebook.com/MegaMallSofia.

9. Съдебни спорове Всеки потенциален спор между Организатора на събитието и участници в същото се решава по взаимна договорка; при невъзможност за постигане на такава спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

10. Публичност

 

10.1. Организаторът си запазва правото да публикува снимки или материали, предоставени от печелившите участници, изцяло или отчасти по начин, който счита за подходящ, без да е необходимо допълнително съгласие от страна на печелившите участници и без да се дължи възнаграждение, при съответно спазване на законодателството за защита на личните данни.

 

10.2. Участниците се съгласяват Организаторът или оторизирани от него лица да комуникират с тях посредством телефонни разговори и SMS по време на промоцията и в период от 90 календарни дни след края й.

 

10.3. Участниците в Кампанията нямат право да участват в мероприятия и да дават интервюта по въпроси, свързани с Кампанията, без предварителното писмено съгласие на Организаторите.

 

11. Други

 

11.1. С включването си в Кампанията всеки участник в Кампанията се счита за уведомен и запознат с настоящите Официални правила и съгласен с условията й.

 

11.2. С включването си в Кампанията всеки участник приема личните му данни, както и изпратеното от него писмо да бъдат публикувани на официалната уеб страница http://megamallsofia.bg/и на Facebook страницата https://www.facebook.com/MegaMallSofia.

 

11.3. Допълнителна информация за Кампанията участниците ще могат да получат на място в търговския център, на официалната уеб страница http://megamallsofia.bg/и на Facebook страницата https://www.facebook.com/MegaMallSofia

 

12. Фейсбук не e спонсор, организатор, администратор, поръчител или сътрудник под никаква форма на тази Игра. Организаторите не носят отговорност за действия/бездействия на участниците, които нарушават правилата на правилника, условията за ползване и други изисквания на сайта www.facebook.com

Share: