Събития
Снимка: Happy New Year от Мега Мол
01 Декември 2018
10:00
Happy New Year от Мега Мол

Happy New Year от Мега Мол

1-31 декември 2018 година

Последната игра за 2018-та година в мобилното приложение на Мега Мол ще даде още поводи за наздравица в празничната нощ. 

Точно в 00:00 ч. на 1 януари 2019 година, системата автоматично ще избере един щастливец, който ще получи подаръчен ваучер на стойност 1000 лева.

Официални правила за провеждане на игра-томбола в мобилното приложение на Мега Мол София "Happy New Year от Мега Мол" : 
1. Организатор на кампанията 
1.1. Кампанията на Мега Мол София (наричана по-долу „Кампанията“) се организира от „Магнум България Гама“ ЕООД, адрес: София 1324, бул. Царица Йоанна 15, ЕИК 175229291, ДДС номер: BG175229291 („Организатор“).
 1.2. Официалните правила на Кампанията се оповестяват публично и ще бъдат достъпни за целия период на Кампанията на официалната уеб страница на Мега Мол http://megamallsofia.bg/, както и на Facebook страницата https://www.facebook.com/MegaMallSofia.
 1.3. Организаторът си запазва правото да допълва и променя Официалните правила, като промените влизат в сила от момента на тяхното публикуване на уеб страницата http://megamallsofia.bg/ и Facebook страницата https://www.facebook.com/MegaMallSofia.

2. Територия и период на провеждане на Кампанията 
2.1. Кампанията се организира и провежда на територията на България. 
2.2. Кампанията стартира на 1 декември  2018 г. и продължава, както следва: Играта „Happy New Year от Мега Мол“ (наричана по-долу "Играта") ще продължи от 1 декември  2018 г. в 10.00ч до 1  януари 2019 г. 00.00 ч., когато ще бъде изтеглена томболата. 
3. Право на участие
 3.1. Право на участие в Играта и Томболата има всяко физическо лице. 
3.2. Всички лица, ненавършили 18 г., следва да получат разрешение от родител или друг законен представител във връзка с участието си в Играта и Томболата и/или с предоставянето на свои лични данни. 
3.3. В Играта и Томболата нямат право да участват служителите на „Рийл Сентър Мениджмънт“ ЕООД, Каламарис Груп ЕООД, както и членове на техните семейства. 
3.4. В Играта и Томболата нямат право да участват служители на наемателите в Мега Мол София. 
3.5. Организаторът има право да дисквалифицира участници при нелоялно и нечестно участие. За такова се счита участие с невалидна касова бележка с по-ниска стойност; невалидна касова бележка направена извън периода на играта; касова бележка с нечетими данни; чужди касови бележки; системно или еднократно нарушаване на правилата в настоящата или предходни игри, в това число представяне на касова бележка без направена реална покупка. Организаторът има право да дисквалифицира и откаже участие за неопределен срок на нелоялeн участник и членове на семейството му.
4. Механизъм на Играта 
4.1. Всеки, който иска да вземе участие в Играта, трябва да дойде в Мега Мол София между 1 декември 2018 и 31 декември 2018 г. и да направи покупки на територията на търговския център на минимална стойност от 20 лв. Всеки участник трябва да изтегли мобилното приложение на Мега Мол, да се регистрира, като коректно попълни своите данни, и да участва в секция „Игри“. Ако вече има профил в мобилното приложение на Мега Мол, участникът може да стартира своето участие директно от секция „Игри“, като попълни номер на касова бележка, прикачи коректно направена снимка на касова бележка /снимана вертикално/; снимката трябва да бъде ясна; ако бележката е прекалено дълга, тя трябва да бъде прегъната по начин, от който се виждат необходимите данни – магазин, обща сума на направената покупка, номер на касовата бележка, дата и час на издаване, попълнени име на магазин и сума на приложената касова бележка. Ако участникът играе с повече от една касова бележка в един ден, покупките трябва да бъдат направени в различни магазини в Мега Мол. 
4.2 Всеки клиент има право да участва неограничен брой пъти, като 1 касова бележка може да се използва само за 1 участие. Комбинация на бележки за едно участие не е възможна. В същият период клиентите могат да участват със същата касова бележка и в други игри, които се организират на място в търговски център "Мега Мол" на бюро Информация. 
4.3. В Играта клиентите могат да участват само с касова/и бележка/и, направени в периода на текущата игра. 
4.4. След коректно изпълнение на стъпките от т. 4.1.1. участникът ще бъде включен в Томболата и ще види съобщение, че участието му е прието. 
4.5. Покупката/ите за участие в Играта трябва да бъде/ат направена/и в в периода на текущата игра. След приключване на периода на играта няма да бъде възможно въвеждането на нова касова бележка за съответната игра.
 4.6. Касови бележи от обектите на Easy Pay, SDI, Райфайзенбанк ЕАД,  Първа инвестиционна банка (Fibank) и Casino Palms Merkur не се приемат за участие в Играта. 
5. Награда, теглене и получаване на награда от Играта. 
5.1. Награда в кампанията: Ваучер на стойност   1000 лв.,който дава право на пазаруване в обектите , намиращи се на територията на  Мега Мол. Не се допуска размяна на подаръчния ваучер срещу паричната му равностойност. 
*Спечелен ваучер дава право на възстановяване на сума от 1000 лв. от пазаруване в магазините в Мега Мол. Не се допуска размяна на подаръчния ваучер срещу паричната му равностойност. Ваучерът не е валиден за други обекти намиращи се извън територията на Мега Мол.Сумата се заявява три дни предварително на място на бюро Информация или на телефон 02 405 30 75 Ваучерът се получава лично от победителя. 
5.2. Текущата игра в мобилното приложение на Мега Мол автоматично отчита времето до момента на теглене на наградата. След изтичане на времето системата избира печеливш участник на лотариен принцип. 
5.3 Имената на спечелилите ще бъдат публикувани на Facebook страницата https://www.facebook.com/MegaMallSofia, официалния уебсайт на Мега Мол София- http://megamallsofia.bg/, както и в мобилното приложение на Мега Мол. 
5.4. Наградите могат да бъдат получени срещу представяне на касовата бележка, с която участникът е спечелил наградата, и представяне на лична карта на участника. Служител от бюро „Информация“ ще направи копие на касовата бележка на място. 
6. Защита на личните данни
 6.1. Включвайки се в Кампанията, участниците се съгласяват доброволно да предоставят на Организатора свои лични данни /Име, телефон, имейл адрес, възраст/ 
6.2. Организаторът полага дължимата грижа събирането, обработването и съхраняването на личните данни на участниците да се извършва при стриктно спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни. 
6.3. Участниците в Кампанията се съгласяват, че Организаторът може да обработва предоставените във връзка с участието в Кампанията лични данни с цел обявяване на спечелилия участник в Кампанията, както и доставянето на Наградата. 
6.4. Участниците могат по всяко време да оттеглят своето съгласие за обработване на личните им данни с писмено заявление, адресирано до Организатора, както и на имейл адрес: Infodesk@megamallsofia.bg Подобно оттегляне ще направи недопустимо последващо обработване на личните данни на участника. 
7. Изменение и допълнение на Официалните правила на Кампанията Организаторът си запазва правото да изменя и допълва настоящите Официални правила в хода на Кампанията. Евентуалните изменения и допълнения ще се извършват единствено в писмена форма и ще влизат в сила от датата, посочена в тях, но не по-рано от публикуването им на официалната уеб страница http://megamallsofia.bg/ и на Facebook страницата https://www.facebook.com/MegaMallSofia.
 8. Предсрочно прекратяване на Кампанията Организаторът има неотменимото право да прекрати Кампанията по всяко време, като обяви това на официалната уеб страница http://megamallsofia.bg/ и на Facebook страницата https://www.facebook.com/MegaMallSofia. 
9. Съдебни спорове Всеки потенциален спор между Организатора на събитието и участници в същото се решава по взаимна договорка; при невъзможност за постигане на такава спорът се решава от компетентните съдилища в Република България. 
10. Публичност 
10.1. Организаторът си запазва правото да публикува снимки или материали, предоставени от печелившите участници, изцяло или отчасти по начин, който счита за подходящ, без да е необходимо допълнително съгласие от страна на печелившите участници и без да се дължи възнаграждение при съответно спазване на законодателството за защита на личните данни. 10.2. Участниците се съгласяват Организаторът или оторизирани от него лица да комуникират с тях посредством телефонни разговори и SMS по време на промоцията и в период от 90 календарни дни след края й. 
10.3. Участниците в Кампанията нямат право да участват в мероприятия и да дават интервюта по въпроси, свързани с Кампанията, без предварителното писмено съгласие на Организаторите. 
11. Други 
11.1. С включването си в Кампанията всеки участник в Кампанията се счита за уведомен и запознат с настоящите Официални правила и съгласен с условията й. 
11.2. С включването си в Кампанията всеки участник приема личните му данни, както и изпратено от него писмо да бъдат публикувани на официалната уеб страница http://megamallsofia.bg/ и на Facebook страницата https://www.facebook.com/MegaMallSofia. 11.3. Допълнителна информация за Кампанията участниците ще могат да получат на място в търговския център, на официалната уеб страница http://megamallsofia.bg/ и на Facebook страницата https://www.facebook.com/MegaMallSofia. 
12. Apple Inc. не участва и не е свързан по никакъв начин с кампанията и не е официален спонсор на играта.

 

Share: