Събития
Снимка: Специално за нея от Мега Мол
08 Март 2023
10:00
Специално за нея от Мега Мол

Официални правила за провеждане на игра в търговски център Мега Мол София: Игра „Специално за нея от Мега Мол“

1. Организатор на кампанията 1.1. Кампанията на Мега Мол София (наричана по-долу „Кампанията“) се организира от „Магнум България Гама“ ЕООД, адрес: София 1324, бул. Царица Йоанна 15, ЕИК 175229291, ДДС номер: BG175229291 („Организатор“). 1.2. Официалните правила на Кампанията се оповестяват публично и ще бъдат достъпни за целия период на Кампанията на официалната уеб страница на Мега Мол http://megamallsofia.bg/, както и на Facebook страницата https://www.facebook.com/MegaMallSofia. 1.3. Организаторът си запазва правото да допълва и променя Официалните правила, като промените влизат в сила от момента на тяхното публикуване на уеб страницата http://megamallsofia.bg/ и Facebook страницата https://www.facebook.com/MegaMallSofia.

2. Територия и период на провеждане на Кампанията 2.1. Кампанията се организира и провежда на територията на България. 2.2. Кампанията стартира на 8 март 2023 г. От 10:00ч. и продължава, както следва: Играта „Специално за нея от Мега Мол“ (наричана по-долу "Играта") ще продължи от 8 март 2023 г. до 28 март 2023 г. Печеливш от томболата ще бъде изтеглен на 29 март 2023 г. 11ч. на бюро „Информация“ от комисия. Присъствие по време на томболата не е задължително.

3. Право на участие 3.1. Право на участие в Играта има всяко физическо лице. 3.2. Всички лица, ненавършили 18 г., следва да получат разрешение от родител или друг законен представител във връзка с участието си в Играта и Томболата и/или с предоставянето на свои лични данни. 3.3. В Играта нямат право да участват служителите на „Магнум България Гама“ ЕООД, ДЗЗД Аксион Груп , както и членове на техните семейства. 3.4. В Играта нямат право да участват служители на наемателите в Мега Мол София. 3.5. Организаторът има право да дисквалифицира участници при нелоялно и нечестно участие. За такова се счита участие с чужди касови бележки, системно или еднократно нарушаване на правилата в настоящата или предходни игри, в това число представяне на касова бележка без направена реална покупка. Организаторът има право да дисквалифицира и откаже участие за неопределен срок на нелоялeн участник и членове на семейството му.

4. Механизъм на Играта 4.1. Всеки, който иска да вземе участие в Играта, трябва да дойде в Мега Мол София между 8 март 2023 г. и 28 март 2023 г.и да направи покупки на територията на търговския център на минимална стойност от 20 лв. Всеки участник трябва да представи своята касова бележка на служител на бюро "Информация" и да попълни коректно данните си в предоставената контактна форма, за участие в томбола за подаръците описани в т. 5, Томболата ще бъде изтеглена на 29 март 2023 г. 11ч. на бюро „Информация“, от комисия. Присъствие по време на томболата не е задължително. Наградите ще бъдат предадени лично на победителите. 4.2 Всеки клиент има право да участва неограничен брой пъти, като 1 касова бележка може да се използва само за 1 участие. Комбинация от касови бележки, за достигане на минималната стойност за участие, не е възможна. 4.3. В Играта клиентите могат да участват с касова/и бележка/и, направени в периода на кампанията. 4.4. След коректно изпълнение на стъпките от т. 4.1. касовата/ите бележка/и, представени за участие, ще бъдат подпечатани от служител на бюро „Информация“. Клиентите трябва да предоставят копие/я на касовата/ите бележка/и, с които са спечелили в Играта с подпис и ръкописно изписани думите „Вярно с оригинала”, за да получат спечелен подарък. 4.5. Касови бележи от обектите на Easy Pay, SDI, Райфайзенбанк ЕАД, FiBank, Momentо, и Casino Palms Merkur не се приемат за участие в Играта. С касови бележки от "BILLA" може да се участва ограничено по един път на ден. Касовата бележка трябва да бъде на минимална стойност от 20 лв. Всеки клиент има право да участва неограничен брой пъти, като 1 касова бележка и покупката към нея, може да се използва само за 1 участие. Комбинация от две различни касови бележки не е възможна. Не се допуска участие с покупки под 20 лв.

5. Теглене и получаване на награди от Играта. Наградите са: 1бр. Кафеавтомат Krups EA810870. 5.1. Не се допуска размяна на наградата срещу паричната му равностойност. Наградата се получава лично от победителя. 5.2. Имената на спечелилите ще бъдат публикувани на Facebook страницата https://www.facebook.com/MegaMallSofia, официалния уебсайт на Мега Мол София- http://megamallsofia.bg/, както и в мобилното приложение на Мега Мол. 5.3. Наградата може да бъде получена срещу представяне на касовата бележка, с която участникът е спечелил наградата, и представяне на лична карта на участника. Служител от бюро „Информация“ ще направи копие на касовата бележка на място.

6. Защита на личните данни 6.1. Включвайки се в Кампанията, участниците се съгласяват доброволно да предоставят на Организатора свои лични данни, ако спечелят Награда. 6.2. Организаторът полага дължимата грижа събирането, обработването и съхраняването на личните данни на участниците да се извършва при стриктно спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни. 6.3. Участниците в Кампанията се съгласяват, че Организаторът може да обработва предоставените във връзка с участието в Кампанията лични данни с цел обявяване на спечелилия участник в Кампанията, както и доставянето на Наградата. 6.4. Участниците могат по всяко време да оттеглят своето съгласие за обработване на личните им данни с писмено заявление, адресирано до Организатора. Подобно оттегляне ще направи недопустимо последващо обработване на личните данни на участника.

7. Изменение и допълнение на Официалните правила на Кампанията Организаторът си запазва правото да изменя и допълва настоящите Официални правила в хода на Кампанията. Евентуалните изменения и допълнения ще се извършват единствено в писмена форма и ще влизат в сила от датата, посочена в тях, но не по-рано от публикуването им на официалната уеб страница http://megamallsofia.bg/ и на Facebook страницата https://www.facebook.com/MegaMallSofia.

8. Предсрочно прекратяване на Кампанията Организаторът има неотменимото право да прекрати Кампанията по всяко време, като обяви това на официалната уеб страница http://megamallsofia.bg/ и на Facebook страницата https://www.facebook.com/MegaMallSofia.

9. Съдебни спорове Всеки потенциален спор между Организатора на събитието и участници в същото се решава по взаимна договорка; при невъзможност за постигане на такава спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

10. Публичност 10.1. Организаторът си запазва правото да публикува снимки или материали, предоставени от печелившите участници, изцяло или отчасти по начин, който счита за подходящ, без да е необходимо допълнително съгласие от страна на печелившите участници и без да се дължи възнаграждение при съответно спазване на законодателството за защита на личните данни. 10.2. Участниците се съгласяват Организаторът или оторизирани от него лица да комуникират с тях посредством телефонни разговори и SMS по време на промоцията и в период от 90 календарни дни след края й. 10.3. Участниците в Кампанията нямат право да участват в мероприятия и да дават интервюта по въпроси, свързани с Кампанията, без предварителното писмено съгласие на Организаторите.

11. Други 11.1. С включването си в Кампанията всеки участник в Кампанията се счита за уведомен и запознат с настоящите Официални правила и съгласен с условията й. 11.2. С включването си в Кампанията всеки участник приема личните му данни, както и изпратено от него писмо да бъдат публикувани на официалната уеб страница http://megamallsofia.bg/ и на Facebook страницата https://www.facebook.com/MegaMallSofia. 11.3. Допълнителна информация за Кампанията участниците ще могат да получат на място в търговския център, на официалната уеб страница http://megamallsofia.bg/ и на Facebook страницата https://www.facebook.com/MegaMallSofia.

Share: